Orientarea de marketing a activităţii oricărei întreprinderi moderne are ca si premisă

cunoasterea si anticiparea schimbărilor care au loc în micro si macromediulde marketing al

firmei. Pentru implementarea conceptului de marketing este necesară si coordonarea

activităţilor care să asigure integrarea tuturor activităţilor firmei astfel încât să se realizeze

scopul final, adică obţinerea de profit prin satisfacerea nevoilor si dorinţelor consumatorilor.

Marketingul este de neconceput fără un flux continuu de informaţii privind mai ales

mediul de marketing si dinamica acestuia. Informaţia reprezintă o condiţie esenţială pentru

asigurarea unui grad ridicat de adaptabilitate la condiţiile în care funcţionează firma, în

vederea satisfacrii la un nivel superior a cerinţelor pieţei si a cresterii eficienţei.

Pentru a răspunde acestor exigenţe , odată cu dezvoltarea teoriei si practicii

marketingului, s-a dezvoltat o componentă importantă a acestuia, respectiv cercetarea de

marketing.

Prin cercetarea de marketing, desffăsurată în mod sistematic, întreprinderea poate

realiza investigarea completă a tuturor activităţilor de marketing, având ca obiectiv final

evaluarea legăturilor dintre componentele mediului economico- social , dintre acesta si

unitatea economică, a reglementărilor legale care caracterizează evoluţia proceselor

economice , a perspectivei acestora.

Cercetarea de marketing nu se limitează la sfera pieţei, ci urmăreste să puncteze si

influenţa celorlalte componente mediului cum sunt evoluţia gemnerală a economiei si ramurii

respective, evoluţia concurenţei, a politicii de marketing, cadrul legislativ si intituţional,

mediul tehnologic, ecologic, social- politic , demografic, cultural, etc.

Un alt domeniu important al cercetării de marketig îl reprezintă si investigarea

nevoilor de consum, studierea comportamentului de cumpărare si consum al cumpărătorilor.

Cercetarea de marketing presupune investigarea tuturor activităţilor desfăsurate

pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor si utilizatorilor. În sfera cercetărilor de

marketing intră si investigaţiile menite să direcţioneze politica de marketing- mix pe

ansamblul ei dar si pe fiecare componentă - produs, preţ, distribuţie si promovare.