Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

PREZENTARE

Programul de licență în Informatică Economică se adresează studenților care doresc să îmbine pregătirea economică de bază cu o solidă pregătire informatică.

Absolvenții noștri dobândesc competențe și abilități legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor software necesare în companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea și administrarea bazelor de date, gestionarea și configurarea sistemelor IT din companii etc.

În cadrul disciplinelor noastre abordăm limbaje de programare și tehnologii moderne: C/C++/C#, Java, PHP, XML, SQL Server, .NET Framework etc.

Un accent puternic este pus pe realizarea produselor software și managementul ciclului de viață al acestor produse. De asemenea, se studiază aspecte de bază în IT precum sistemele de operare și rețelele de calculatoare.

Obiectivele programului de studiu: obținerea cunoștințelor economice și informatice care să permită absolventului realizarea activităților din domeniul informaticii economice.

Materialele didactice sunt realizate în concordanță cu documentațiile actualizate ale unor companii de nivel mondial precum Microsoft, Oracle sau IBM.

Caracteristica principală a absolvenților de Informatică Economică este adaptabilitatea, în sensul că ei sunt obișnuiți să primească și să execute sarcini dificile și variate, adaptându-se rapid la specificul pragmatic al activităților desfășurate. Absolvenții noștri pot ocupa orice poziție dintr-o companie care necesită studii economice, dar în același timp, excelează în companiile de software în poziții precum analist de business, arhitect software, sau alte poziții care, pe lângă cunoștințele tehnice, necesită o înțelegere profundă a fenomenului economic.

Programul de studii Informatică Economică s-a conturat ca un profil după modelul programelor de tip Management of Information Systems din universitățile americane și britanice.

Acest program de studii are o serie de atuuri:

 • Locuri de muncă pentru o gamă largă de posturi;
 • Deși relativ dificilă, este o specializare provocatoare, fără prea multă teorie, ci orientată cu precădere pe proiecte și aplicații;
 • Valorifică lucruri practice din domeniul afacerilor (marketing, finanțe, contabilitate, management) și IT (analiză/proiectare, baze de date, programare, rețele, Web etc.);
 • Oferta generoasă de mobilități ERASMUS în universități din Uniunea Europeană.

Curricula specializării Informatica economică a fost elaborată în conformitate cu recomandările asociațiilor profesionale de specialitate, dar și cu cadrul general de implementare a "Procesului Bologna" în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, de organizare a învățământului superior pe trei cicluri de studii.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

Competentele generale sunt:

 • dobândirea şi formarea cunoștințelor în domeniul economic şi cel al afacerilor;
 • formarea cunoștințelor de specialitate specifice domeniului informaticii economice;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înțelegerii semanticii domeniului sistemelor informatice economice;
 • cunoașterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul sistemelor informatice economice;
 • dezvoltarea gândirii creative în domeniul managementului resurselor afacerii folosind tehnologiile informaționale moderne;
 • extinderea la nivel superior a capacității de concepere şi raționare;
 • crearea şi dezvoltarea abilitaților de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul sistemelor informatice economice.

Principalele competențe funcționale sunt:

 • dezvoltarea capacității de abordare interdisciplinară a problemelor din domeniul sistemelor informatice economice;
 • extinderea capacității de concepere, proiectare şi dezvoltare de aplicații informatice pentru mediul economic;
 • extinderea capacității de dezvoltare în diverse domenii ale informaticii economice;
 • baze de date, depozite de date: OLAP, OLTP, data mining;
 • abordarea relațională sau obiectuală;
 • dezvoltarea unor metode şi procedee algoritmice şi euristice;
 • dezvoltarea abilităților de analiză critică a organizării şi desfășurării activității în cadrul echipei de proiectare/dezvoltare a aplicațiilor informatice economice pentru administrarea afacerilor;
 • formarea şi demonstrarea unor abilități de conceptualizare a activității specifice domeniului economic.

Principalele competențe de specialitate sunt:

 • formarea unor abilități referitoare la analiza, conceperea, proiectarea şi dezvoltarea unor sisteme informatice economice;
 • crearea abilităților de familiarizare cu tehnologiile informaționale moderne;
 • formarea unor deprinderi de modelare, simulare şi algoritmizare a problemelor economice;
 • crearea abilităților de comparare şi de mixare a tehnologiilor clasice cu cele obiectuale în dezvoltarea produselor de informatică economică;
 • crearea abilităților de abordare critică a paralelei între domenii clasice cum ar fi inteligenta artificială, de bază și aplicativă, cu cea distribuită creând astfel posibilitatea unei abordări optimale (SOA – Service Oriented Application, SOD – Software On Demand, AOD – Application On Demand).

Printre abilitățile cognitive specifice pe care un absolvent de Informatică Economică le dobândește se numără:

 • crearea unor abilități de documentare şi analiză referitoare la noile cercetări în domeniu;
 • crearea abilităților de evaluare pe baza unor metrici specifice;
 • crearea deprinderilor de analiză şi generare de alternative bazate pe metode algoritmice şi euristice;
 • demonstrarea corectitudinii şi completitudinii soluțiilor abordate;
 • crearea abilității de formare a noilor metode de cercetare în domeniul informaticii economice;
 • crearea abilității de cercetare, inovare şi dezvoltare din domeniul informaticii economice;
 • capacitatea de analiză sistemică a problemelor complexe şi a legăturilor dintre acestea;
 • crearea unor abilități de concepere a aplicațiilor specifice din domeniul informaticii economice;
 • dezvoltarea abilităților de management în domeniul sistemelor informatice economice.

Deprinderile (aptitudinile) profesionale pe care absolventul specializării Informatică Economică le dobândește în urma finalizării programului sunt:

 • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de investigare a fenomenelor și proceselor economice.
 • Utilizarea eficienta a resurselor sistemelor calcul, de operare și ale Internetului.
 • Utilizarea adecvata a produselor software de birotica pentru soluționarea de probleme specifice.
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici și limbaje de programare evoluate.
 • Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server / servicii Web.
 • Actualizarea sistemelor informaționale / sistemelor informatice și aplicațiilor ERP.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de licență în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Planul de învățământ permite absolvenților acestui program de studii să se încadreze în următoarele traiectorii profesionale:

 • analiza și proiectarea sistemelor informaționale în domeniul economic şi de afaceri;
 • consultanță în conceperea şi dezvoltarea aplicațiilor informatice destinate mediului economic;
 • concepția și managementul sistemelor informatice de întreprindere;
 • utilizarea unor instrumente moderne pentru proiectarea aplicațiilor economice;
 • dezvoltarea și managementul bazelor şi depozitelor de date;
 • administrarea bazelor de date sau proiectarea sistemelor distribuite;
 • conceperea, proiectarea şi implementarea sistemelor destinate afacerilor electronice;
 • analiza în domeniul proiectelor informatice; consultanță în securitatea sistemelor IT&C;
 • desfășurarea activităților caracteristice unui economist dar cu abilități specifice în IT&C;
 • expert de asigurare a calității (testing) în firme software;
 • capacitatea de business analist;
 • analist și consultant software;
 • programator, software engineer, arhitect de sistem sau produs software;
 • manager de proiect în domeniul IT;
 • dezvoltator aplicații Web, designer Web;
 • expert baze de date și Business Intelligence;
 • expert suport software și suport IT.